logo header

 • חוות דעת לקביעת תמהיל שימושים אופטימאלי (Best Use)
  נושא  תמהיל השימוש בקרקע הוא שאלה מרכזית. שימושי הקרקע האפשריים הינם נרחבים, מגורים, משרדים, מלונאות, מסחר, דיור מוגן וכד'. החלטה על השימוש המיטבי בקרקע מורכבת מגורמים שונים ורבים כגון: זכויות בניה, ביקושים חזויים, ערכי קרקע, מאפיינים סביבתיים וכד'.חברתנו מבצעת בדיקות שוק ובדיקות כדאיות כלכליות, למציאת השימוש המיטבי (Best Use), אשר מביאות בחשבון את כל הפרמטרים וממליצה על השימוש המיטבי בקרקע.
   
 • הכנת פרוגרמות למתחמי קרקע
  נושא זה נדרש על  ידי רשויות שונות או על ידי מתכננים שנתבקשו לתכנן משבצות קרקע. ההיבטים הכלכליים באים לתמוך בהיבטים הפיסיים והתכנוניים. מדובר בעיקר בהכנת תמהיל השימושים, בפריסתם ובאופי המתקנים הנלווים הנדרשים (חניה, בתי ספר, גני ילדים וכד').
 • בניית ספרי נכסים לחברות  ולתאגידים
  מטלה זו עוסקת במיפוי נכסי החברה וברישום פרטים בסיסיים לגבי כל נכס.
 • יעוץ לפיתוח ולהשבחת מקרקעין
  מטלה זו עוסקת במכלול הדרכים ליצירת נכס מתוכנן ומושבח בשים לב לביקושי השוק ורווחיות ליזם או לרשות הציבורית.


זרניצקי חפץ | טל': 02-6527712 ,03-5184833 © כל הזכויות שמורות לחברת זרניצקי חפץ