logo header

שירותים מקצועיים

תחומי הפעילות העיקריים  של זרניצקי חפץ הם:

  • בדיקות כדאיות (דוחות אפס) של פרויקטים לבניה
  • ליווי ופיקוח על התקדמות הפרויקטים בהיבטים הפיננסיים והשמאיים
במסגרת זו החברה מלווה חברות ויזמים בתחום הנדל"ן, אשר נדרשים לליווי פיננסי על ידי המערכת הבנקאית כתנאי להעמדת המימון וערבויות המכר.
בשלב הראשון אנו עורכים דוח אפס לפרויקט, שהינו בדיקת ההיתכנות הכדאיות הכלכלית של הפרויקט, על בסיסו המערכת הפיננסית מקבלת החלטה האם לתת מימון לפרויקט ומה יהיו תנאיו.
בשלב השני, ולאחר שהיזם מקבל ליווי מהגורם הפיננסי, משרדנו עורך דוח חודשי תקופתי אשר מציג מחד את התקדמות עבודות הבניה בשטח, ומאידך את הפעילות הכספית בחשבון הליווי (מכירות, הכנסות והוצאות). הדוח מציג גם את החשיפה הפיננסית של הפרויקט ומאשר את היקף השחרור הכספי השוטף.

 
זרניצקי חפץ | טל': 02-6527712 ,03-5184833 © כל הזכויות שמורות לחברת זרניצקי חפץ