logo header

פירוט התפלגות הפרויקטים ושטחם המצרפי הוא כדלקמן:

סוג הפרויקט

מספר פרויקטים

שטח בנוי מפוקח (מ"ר)

שעור מסה"כ הפרויקטים

תשתיות

15

-----------

3%

מגורים

410

3,600,000

68%

מסחר

38

512,500

6%

תעשיה

39

1,385,000

6%

בתי אבות

21

265,000

4%

בתי מלון

17

320,000

3%

מבני ציבור

22

230,000

4%

שימושים מעורבים (כולל משרדים)

37

646,650

6%

 

599

6,959,000

100%


זרניצקי חפץ | טל': 02-6527712 ,03-5184833 © כל הזכויות שמורות לחברת זרניצקי חפץ